Algemene voorwaarden


1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via onze webwinkel zijn geplaatst door consumenten of door handelaren.

Onder consument wordt verstaan natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Onder handelaar wordt verstaan: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf of degene die ten behoeve van hem handelt.

Deze voorwaarden gelden ook voor handelaren in toekomstige commerciële relaties behoudens de noodzaak een formele voorafgaande verklaring daarvan te doen. Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk door ons is goedgekeurd, kunnen we niet de contractuele geldigheid van tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden die door een ondernemer worden gebruikt accepteren.


2. Contractuele partners, het sluiten van de overeenkomst

De koopovereenkomst komt tot stand met BMSC GmbH.

Door de presentatie van de producten in de online-shop doen wij een bindend aanbod tot het sluiten van een overeenkomst met betrekking tot deze artikelen. U kunt de producten eerst vrijblijvend in het winkelmandje leggen en te allen tijde uw keuzes vóór het plaatsen van uw bindende bestelling corrigeren, door gebruikmaking van de in het bestelproces aangeboden en toegelichte correctiemogelijkheden. De overeenkomst komt tot stand door het aanklikken van de bestelknop. Het aanklikken van de bestelknop houdt een aanvaarding in van het aanbod inzake de goederen in het winkelmandje. Onmiddellijk na de verzending van de bestelling ontvangt u nogmaals per e-mail een bevestiging.


3. Taal van de overeenkomst en opslag van de tekst van de overeenkomst

De beschikbare taal (talen) voor het sluiten van de overeenkomst is/zijn: Nederlands

Wij slaan de tekst van de overeenkomst op en zenden u per e-mail de gegevens van de bestelling alsmede onze algemene voorwaarden. U kunt de tekst van de overeenkomst via onze klanten-login raadplegen.


4. Onderwerp van het contract


4.1 Productbeschrijving

Er wordt verwezen naar de geldigheid van de respectieve productbeschrijving als integraal onderdeel van het contract.


4.2 Produktbilder

Zonder afbreuk te doen aan uw wettelijke garantierechten, willen we uw aandacht vestigen op de volgende speciale kenmerken. Neem bij onduidelijkheden contact met ons op:

Als gevolg van individuele schermconfiguraties (bijv. resolutie en helderheid) zijn kleine afwijkingen tussen de weergegeven en werkelijke productkleuren mogelijk.

Bij houtproducten zijn natuurlijke afwijkingen in de nerf, structuur en kleur van het hout mogelijk.


5. Leveringsvoorwaarden

Leveringsopties

We verzenden de producten naar het afleveradres dat is opgegeven tijdens het bestelproces.

Wij verzenden de goederen, het ophalen van de goederen door de klant is helaas niet mogelijk.


6. Betaling


6.1 Prijzen

De prijzen die op het moment van bestellen worden vermeld, zijn van toepassing. Dit zijn totaalprijzen en inclusief wettelijke btw.


6.2 Betalingswijzen

In onze shop zijn in principe de volgende betalingswijzen beschikbaar.


Vooruitbetaling

Als u kiest voor vooruitbetaling als betaalmethode, geven wij u onze bankgegevens door in de orderbevestiging en leveren wij de goederen af na ontvangst van uw betaling.


PayPal

In samenwerking met de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal"), bieden wij u de volgende betalingsmogelijkheden als PayPal-services aan. Tenzij hieronder anders is bepaald, is voor betaling via PayPal Plus geen registratie bij PayPal nodig. Meer informatie vindt u bij de betreffende betaalmogelijkheid en in de bestelprocedure.

PayPal

Om het factuurbedrag te betalen via de betalingsdienstaanbieder PayPal, moet u bij PayPal geregistreerd zijn, zich legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht bevestigen. De betalingstransactie wordt uitgevoerd door PayPal onmiddellijk nadat de bestelling is geplaatst.

PayPal kan geregistreerde PayPal-klanten die volgens haar eigen criteria zijn geselecteerd, verdere betalingsmogelijkheden in de klantenrekening aanbieden. Wij hebben echter geen invloed op het aanbieden van deze mogelijkheden; verdere individueel aangeboden betalingsmogelijkheden beïnvloeden uw juridische relatie met PayPal. Meer informatie hierover vindt u in uw PayPal-rekening.


Automatische incasso via PayPal

Betaling per automatische incasso via PayPal vereist een adres- en kredietcontrole en geschiedt rechtstreeks aan PayPal. Door de betalingsopdracht te bevestigen, verleent u PayPal een machtiging tot automatische incasso. PayPal zal u informeren over de datum van de afschrijving (zogenaamde prenotificatie). De rekening wordt gedebiteerd voordat de goederen worden verzonden.


iDEAL

Als u de betaalwijze iDeal kiest, wordt u doorverwezen naar de website van uw bank. Om het factuurbedrag via iDeal te kunnen betalen, moet u beschikken over een Nederlandse online bankrekening die geactiveerd is voor deelname aan iDeal, de nodige legitimatie verstrekken en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Overige informatie ontvangt u tijdens de bestelling. De betalingstransactie wordt direct daarna uitgevoerd en van uw rekening afgeschreven.


7. Herroepingsrecht

U hebt recht op het wettelijke herroepingsrecht zoals beschreven in de herroepingsvoorwaarden.


8. Garanties


8.1 Wettelijke garantie

De wettelijke garantie is van toepassing.


8.2 Aanvullende garanties en klantenservice

Informatie over eventuele aanvullende garanties en de precieze voorwaarden die van toepassing kunnen zijn, kunt u naast het product vinden of indien van toepassing, op de afzonderlijke informatiepagina’s in de webwinkel.


9. Aansprakelijkheid

Voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of onze agenten is veroorzaakt, zijn wij altijd onbeperkt aansprakelijk


  • in geval van schade aan lijf. leven of gezondheid
  • bij opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim
  • Bij gegeven garanties, voor zover overeengekomen
  • voor zover de regelingen van de wet productaansprakelijkheid van toepassing zijn.

Bij schending van essentiële contractuele verplichtingen door lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of wettelijke agenten is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot de bij het sluiten van het contract te voorziene schade, waarvan het ontstaan in de regel moet worden voorzien.


10. Gedragscode

Wij hebben ons aan de volgende gedragscodes onderworpen:

Trusted Shops (https://www.trustedshops.com/tsdocument/TS_QUALITY_CRITERIA_nl.pdf)


11. Geschillenbeslechting

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting aan, die u hier kunt vinden.

Wij zijn bereid om deel te nemen aan een buitengerechtelijke geschillenbeslechtingsprocedure voor een geschillencommissie voor consumentenzaken.


12. Slotbepalingen

Voor bedrijven is het Duitse recht van toepassing, met uitzondering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Indien u handelaar bent in de zin van het Burgerlijk Wetboek, publiekrechtelijke rechtspersoon of een openbaar lichaam, is de exclusief bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relaties tussen ons en u, de rechtbank van onze maatschappelijke zetel.

Indien afzonderlijke clausules van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn, blijft de rest van het contract geldig. Als afzonderlijke clausules ongeldig zijn, wordt de inhoud van het contract beheerst door de wettelijke bepalingen.